เอกสารการใช้ยาสำหรับ MTCT

เอกสาร และแนวทางการใช้ยา RAL สำหรับ MTCT

 
     
เอกสารสำหรับการใช้ยา DRV RAL เพื่อการรักษาสูตรที่ 3 rd

เอกสารยาสูตร 3 rd

 
     
คู่มือบันทึกการคัดกรอง HCV ในโปรแกรม NAP

คู่มือบันทึกการคัดกรอง HCV ในโปรแกรม NAP

     
คู่มือบริหารกองทุนเอดส์วัณโรค

คู่มือการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2560

 
     
หน่วยให้บริการ VCT

รายชื่อหน่วยให้คำปรึกษำ (VCT) ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชาติ

 
     
หน่วยจ่ายยาต้านไวรัส

รายชื่อหน่วยจ่ายยาต้านไวรัส ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     
หน่วยให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านเอชไอวี เอดส์

รายชื่อหน่วยตรวจ CD4, VL, DR , PCR

 
     
รายการยาต้านไวรัสเอชไอวี เอดส์

รายการยาต้านไวรัสและยาลดไขมันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
รายชื่อ AIDS expert , รายชื่อ 3rd line ARV expert

รายชื่อ AIDS expert , รายชื่อ 3rd line ARV expert

     
รายชื่อหน่วยจ่ายยาต้านไวรัสลำดับที่ 3 (3rd line ARV center)

รายชื่อหน่วยให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีลำดับที่ 3 (3rd line ARV center) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
หน่วยจ่ายยาวัณโรค

รายชื่อหน่วยจ่ายยาวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
รายการยารักษาวัณโรค

รายการยารักษาวัณโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     
หน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค

รายชื่อหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค Culture , DST , Molecular Assay

 
     
รายชื่อหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา

รายชื่อหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
รายชื่อหน่วยบริการประจำเรือนจำ

รายชื่อหน่วยบริการประจำเรื่อนจำ 2560